Privacy statement Hoograven Traptechniek

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door een of meerdere van de vennootschap: Hoograven Traptechniek bv (KvK 57175640).

Inleiding

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij persoons gegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.


Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze bedrijfsactiviteit en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens 
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadressen,telefoonnummers) en de functie van contactpersonen. 
 • Kopie identiteitsbewijzen 
 • IBAN en tenaamstelling 
 • Bedrijfsgegevens       (bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, postcode en plaats )
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (IP-adres , internetbrowser en apparaat type)


Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening .                         (bijvoorbeeld een met u gesloten overeenkomst van opdracht). Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan wij er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening 
 • Het op zo efficient mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening  
 • De verbetering van onze dienstverlening
 • Facturatie en incasso

Het bovenstaande betekent dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze dienstverlening , als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt – of andere onderzoeksdoeleinden.


Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u dit aangegeven door een e-mail te sturen naar
info@hoograven.nl

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toerstemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens, die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen.


Gebruik van derden

De website van Hoograven Traptechniek kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Hoograven Traptechniek verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Hoograven Traptechniek heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Hoograven Traptechniek is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.(bijvoorbeeld de fiscale)

 

Beveiliging

Hoograven Traptechniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Hoograven Traptechniek deze beveiliging inricht, kunt u uw vraag mailen naar,  info@hoograven.nl

 

Cookies

Via de website kan Hoograven Traptechniek gebruik maken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.


Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europees Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en Linkedin) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese Privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.


Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprak is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking hiervan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigde uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Wijzigingen

Mogelijk zal onze privacyverklaring wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie te vinden op onze website: www.hoograven.nl


Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter toch nog vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens stuurt u ons dan een mail.  info@hoograven.nl