Algemene voorwaarden Hoograven Traptechniek

Artikel 1

Op de overeenkomst met koper zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene verkoopvoorwaarden of bepalingen van koper worden niet aanvaard. tenzij zulks speciaal door verkoper aan koper schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2

Alle aanbiedingen. ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voor- raadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle orders. ook voor zover zij door agenten, reizigers en andere tussenpersonen en /of wederverkopers zijn aangenomen, binden de verkoper eerst, nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd, dan wel nadat verkoper uitvoering geeft aan de opdracht. De verkoopbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen twaalf werkdagen na de verzending bezwaren daartegen zijn ontvangen.

 

Artikel 3

3.1 Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na het tot stand komen ener overeenkomst lonen, sociale lasten of materiaalprijzen worden verhoogd. zullen de prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd volgens de in de leden 2 en 3 in dit artikel aangegeven systematieken.Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na het tot stand komen ener overeenkomst belastingen, invoerrechten. heffingen of andere lasten worden ingevoerd of verhoogd, zullen de prijzen dienovereenkom- stig worden verhoogd. Als peildatum voor het niveau van loonkosten en materiaal- prijzen wordt aangemerkt de datum van opdrachtverlening.

 

3.2 Loonkostenstijgingen, die optreden in de periode vanaf de peildatum tot de datum (data) liggende acht weken voor de eerste en volgende leveringen, een en ander blijkend uit publikaties van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, zullen worden verrekend volgens de formule: per procent loonkostenstijging een prijs- stijging van 0,6%, gerekend over de totale aanneemsom c.q. het gedeelte van de aanneemsom dat betrekking heeft op het nog niet geleverde deel op de datum c.q. data van het optreden der loonkostenstijging(en).

 

3.3 Materiaalkostenstijgingen, die optreden in de periode vanaf de peildatum tot de datum liggende acht weken voor de eerste levering, blijkend uit publikaties van een objektieve instantie worden, voor zover deze de vijf procent te boven gaan, voor het meerdere boven vijf procent volledig doorberekend. Het materiaalkostenbestand deel in de aanneemsom wordt gesteld op 40%.

 

3.4 De verhogingen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de laatste faktuur betreffende de overeenkomst, in rekening gebracht moeten worden.

 

3.5 Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te verstrekken in rekening te brengen aan koper.

 

Artikel 4

In overleg met de koper zal een datum voor de eerste deellevering, alsmede de bouw-snelheid worden vastgelegd.

 

Artikel 5

De koper zal binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen. Bij niet tijdige afneming zal de verkoper de koper nog een laatste termijn van twee weken stellen om af te nemen. Blijft de koper dan nog in gebreke, dan heeft de verkoper het recht te zijner keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder tussenkomst van de rechter te annuleren, onverminderd zijn recht op schade-vergoeding jegens de koper.

 

Artikel 6

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledig betaling heeft plaatsgehad, met dien verstande dat het risiko ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schaden op de koper overgaat na levering en aanvaarding der goederen. Zonder medewerking van de verkoper is koper niet gerechtigd goederen , die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords, te verschaffen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van verkoper.

 

Artikel 7

Na verlening van de opdracht wordt de koper 20% van de aanneemsom in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden uiterlijk acht weken voor de vastgestelde datum van de eerste deellevering als bedoeld in artikel 4. Het restant van de aanneemsom wordt bij de levering in rekening gebracht.

 

Artikel 8

Alle prijzen gelden netto, onder voorwaarde betaling binnen dertig dagen na faktuur-datum. Bij niet tijdige betaling is koper automatisch zonder sommaties of ingebrekestelling een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand, berekend van de vervaldag tot de dag der betaling aan verkoper verschuldigd.

Geschiedt de levering in gedeelten, dan wordt ieder gedeelte afzonderlijk gefaktureerd. Met levering wordt gelijkgesteld opslag van gereed produkt, mits verkoper de koper van deze opslag in kennis stelt bij aangetekend schrijven, aangevende het totaal en de hoedanigheid der opgeslagen goederen. Ingeval van niet of niettijdige voldoening van enige voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, ingeval deze surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit van liquidatie van zijn zaak, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, is elke vordering van de verkoper op de koper in haar geheel of gedeeltelijk uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te annuleren en zijn de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. De verkoper heeft het recht meerdere waarborgen voor betaling door de koper te verlangen, die gehouden zal zijn deze te geven, indien hij bij normale betalingstermijn van de overeenkomst of bij eventueel andere gesloten overeenkomsten in gebreke is gebleven. Wordt de verlangde waarborgsom niet verstrekt, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst en alle eventuele andere gesloten overeenkomsten zonder formaliteiten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, zonder tussenkomst van de rechter, voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren onverminderd het recht van de verkoper op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding, indien daartoe aanleiding is. Voor rekening van de koper zijn alle inningskosten. welke steeds worden vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten die voor koper ontstaan wanneer tot arbritrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan.

Artikel 9

Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht. zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 10

Bij rembourszending wordt vrij zicht gegeven. Bij weigering ener rembourszending, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, is de verkoper niet verplicht de goederen opnieuw aan te bieden, alvorens de koper heeft betaald. Onder levering franko werk wordt verstaan levering voor het werk c.q. een plaats zo dicht mogelijk bij het werk die door de vrachtauto langs een behoorlijk verharde weg kan worden bereikt. In het laatste geval wordt de levering geacht plaats te vinden op de vrachtauto, zodat de lossingskosten voor rekening van de koper zijn.

 

Artikel 11

Reklames op stukstal moeten direkt, bij afgifte of opslag der goederen, schriftelijk bij de verkoper worden ingediend en op kwaliteit binnen acht dagen, zulks op verbeurte van ieder recht tot reklame. Verkoper behoudt zich het recht voor keuring in etappes op het terrein van zijn fabriek te laten plaatsvinden. In het werk gestelde of verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de koper nog enig reklamerecht toekomt.

 

Artikel 12

Voor het geval verkoper verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde of onvoldoende stukstal, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het faktuurbedrag dat op het betrokken onderdeel van de geleverde trappen betrekking heeft. Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door verkoper geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden. onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. voor zover de som der schadevergoeding door verkoper aan koper en derden te betalen het faktuurbedrag, dat op het betrokken onderdeel van de geleverde trappen betrekking heeft, overschrijdt. De koper vrijwaart de verkoper voor enige schade die ontstaat aan de roerende of onroerende goederen, welke zich op het terrein van de opdrachtgever bevinden. Mocht de koper om de een of andere reden van oordeel zijn dat hij een vordering tot schadevergoeding op de verkoper kan doen gelden, dan dient de koper deze vordering uiterlijk binnen twee weken na het konstateren van de schade-oorzaak aan de verkoper kenbaar te maken. bij gebreke waarvan elke vordering tot schadevergoeding definitief is vervallen. Het risiko van beschadiging bij het afladen en transport op de bouwplaats is voor rekening van de koper, tenzij van tevoren schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

 

Artikel 13

Verkoper verplicht zich er zoveel mogelijk naar te streven het overeengekomen leve- ringsschema aan te houden. Verkoper is echter niet verantwoordelijk voor de voor koper uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor niet levering of niet tijdige levering, indien deze een gevolg is van overmacht. Met overmacht worden gelijkgesteld: oorlog, waarbij Nederland al of niet betrokken is, mobilisatie. afkondiging van de staat van oorlog of beleg. oproer. maatregelen van overheidswege, waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, werkstaking of uitsluiting, vervoersstagnatie, stagnatie in de aanvoer van materialen bij verkoper of de leverancier van verkoper, brand. watersnood, bedrijfsstoringen zowel in de eigen onderneming als in de ondernemingen waarvan verkoper materialen betrekt of doet bewerken en alle overige. van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden, die de levering bemoeilijken of uitsluiten. Zowel in gevallen van overmacht als van daarmede gelijk te stellen gevallen waardoor de verkoper niet of niet tijdig zou kunnen leveren, heeft de verkoper het recht de leveringstermijn te overschreiden danwel de overeenkomst te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

 

Artikel 14

Op alle door de Trappenfabrieken in Nederland gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen met uit- sluiting van de gewone rechter worden beslist door drie arbiters, die zullen beslissen in hoogste ressort. De partij, die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij. Mocht tussen partijen binnen twee weken na dagtekening van deze mededeling geen overeenstemming zijn verkregen over de benoeming van drie arbiters, resp. van één arbiter voor het geval partijen overeen komen het geschil door slechts één arbiter te laten beslissen, dan zal de partij, die arbitrage verlangt, de benoeming verzoeken aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten, welke met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 zullen worden vastgesteld. Zij kunnen degene, die arbitrage aanvraagt. de verplichting opleggen een door hem te betalen voorschot voor honorarium en onkosten te storten.

Zij zijn gemachtigd de duur van hun last te verlengen, indien hun zulks noodzakelijk mocht voorkomen. In afwijking van het bovenstaande heeft uitsluitend de verkoper, wanneer de aard van het geschil naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft. het recht het geschil te onderwerpen aan het oordeel van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbe- drijven in Nederland, gevestigd te Amsterdam. die in dat geval het geschil zal beslechten overeenkomstig de Statuten van die Raad. Voorts heeft uitsluitend de verkoper, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het recht het geschil aan de gewone rechter te onderwerpen, in welk geval elk recht op arbitrage vervalt. In het laatste geval geschiedt de berechting door de rechter, bevoegd naar het onderwerp van geschil, ter woonplaats van de verkoper, tenzij wetelijke bepalingen als bevoegd rechter aanwijzen de rechter ter woonplaats van de koper.